Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností Atecom, spol s r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Atecom, spol s r.o., se sídlem Fugnerovo nábřeží 390, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 60745771, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně v oddíle C., vložka 18770  na jedné straně a kupujícího (zákazníka) na druhé straně.

Nabídka produktů se vztahuje na distributory i konečné zákazníky, kteří zboží kupují za účelem jeho využití v rámci jejich samostatné výdělečné činnosti, profesní činnosti nebo obchodní činnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Prodávajícím je společnost Atecom, spol s r.o., se sídlem Fugnerovo nábřeží 390, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 60745771, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně v oddíle C., vložka 18770. Atecom, spol s r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. O přijetí návrhu na uzavření smlouvy (objednávky) bude objednatel informován e-mailem nebo samotným dodáním objednaného zboží. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Ilustrace, výkresy, údaje o hmotnosti, rozměrech, výkonu nebo jiné konstrukční údaje uvedené na internetových stránkách nebo v katalogu jsou závazné pouze v případě, že toto bylo výslovně potvrzeno. Vlastnosti zboží se mohou změnit nebo odchýlit od popisu zboží, za předpokladu, že tyto změny a odchylky podstatným způsobem neovlivní obvyklý účel užití předmětného zboží. Kupující je výlučně odpovědný za vhodnost užití objednaného zboží k účelu předpokládanému kupujícím - s výjimkou případů, kdy se prodávající písemně zaváže, že zboží je k takovému účelu vhodné.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou platné, pokud nedojde k jejich změně na základě dohody prodávajícího a kupujícího.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného zhoršení finančních situace kupujícího (např. v případě zahájení insolvenčního řízení proti kupujícímu)

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v závislosti na dodací lhůtě výrobce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Platební podmínky

Nebude-li ujednáno jinak, je kupní cena splatná (beze srážek) ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody z důvodu neposkytnutí plnění, pokud kupující neuhradí kupní cenu ani po uplynutí dodatečně přiměřené lhůty. Během prodlení kupujícího s platbou není prodávající povinen realizovat další dodávky kupujícího.
V případě, že po uzavření smlouvy dojde k podstatnému zhoršení finanční situace kupujícího nebo zjistí-li prodávající po uzavření smlouvy, že k takovému podstatnému zhoršení finanční situace kupujícího došlo, bude prodávající oprávněn, podle vlastního uvážení, požadovat poskytnutí zálohové platby.
Prodávající je oprávněn, bez uvedení důvodů, učinit provedení dodávky závislé na současném splnění závazků kupujícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo dodat zboží na dobírku (tedy oproti zaplacení), popř. požadovat uhrazení kupní ceny předem.

Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.
Kupující může v rámci své běžné podnikatelské činnosti dále prodávat zboží, ke kterému je vlastnické právo vyhrazeno. Závazek kupujícího k uhrazení kupní ceny ve prospěch prodávajícího není dalším prodejem dotčen.

Kontrola vad

Ihned po dodávce je kupující povinen přezkoumat zboží na případné vady. Pokud při tom nebo k pozdějšímu okamžiku bude zjištěna vada, musí to kupující neprodleně (do 5 dní) oznámit prodávajícímu. Toto oznámení musí zjištěnou vadu co možná nejpodrobněji specifikovat. Neučiní-li kupující oznámení vady, bude zboží ohledně zjevných vad považováno za bezvadné. Oznámení je nutné i v případě, kdy bylo omylem ze strany prodávajícího dodáno jiné, než objednané zboží nebo jiné než objednané množství.
Prodávající neodpovídá za ušlý zisk a/nebo ostatní majetkové škody kupujícího, které mohou vzniknout kupujícímu v důsledku vadné nebo neúplné dodávky.

Vrácení objednaného zboží

Kupující může na vlastní náklady vrátit objednané zboží prodávajícímu do 21 dní ode dne vystavení faktury, a to za podmínky, že v okamžiku vrácení je vrácené zboží v originálním obalu, který nebude otevřený nebo porušený a zboží nebude použité. Toto platí pro zboží dodávané ze skladu. Pokud je dodáváno zboží, které bylo objednáno u výrobce na základě závazné objednávky kupujícího, není možné toto zboží vrátit.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení považována jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2011